Statut Fundacji Albedo

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Zgodnie treścią Aktu Ustanowienia Fundacji w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 3.08.2016 w Krakowie Piotr Szymon Plichta zwany dalej Fundatorem ustanawia Fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. 2016.40 z późn. zm.) ustala niniejszy statut.

2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja działa pod nazwą „Albedo”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§4

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§5

Fundacja może używać pieczęci, ustanawiać odznaki i medale oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, według wzoru określonego przez Prezesa Zarządu Fundacji oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji i zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

1. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. Współpraca ta może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora i wolontariuszy.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

1. Celem działalności Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie promocji kultury i nauki poprzez:

a) wspieranie działalności tłumaczeniowej i wydawniczej, dzięki której czytelnicy zyskają szerszy dostęp do wybitnych dzieł literatury obcojęzycznej, w szczególności tych mniej znanych, nieprzetłumaczonych na język polski i wymagających opatrzenia naukowym komentarzem — działalność odpłatna;

b) stworzenie i utrzymanie portalu internetowego, na którym nieodpłatnie udostępnione zostaną czytelnikom, wraz z odpowiednim komentarzem, tłumaczenia wybranych dzieł literatury obcojęzycznej, w szczególności tych mniej znanych i nieprzetłumaczonych na język polski — działalność nieodpłatna;

c) zakup licencji na prawa autorskie, jeśli jest to niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punktach a) i b) — działalność nieodpłatna;

d)zakup do wybranych bibliotek publicznych w Polsce specjalistycznych publikacji obcojęzycznych w formie książkowej, zwłaszcza słowników, podręczników akademickich, edycji krytycznych wybitnych dzieł literackich, esejów, komentarzy naukowych oraz periodyków naukowych, w szczególności z dziedziny historii, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa i teologii — działalność nieodpłatna;

e)zakup dla wybranych bibliotek publicznych w Polsce subskrypcji na dostęp ich czytelników do płatnych repozytoriów cyfrowych związanych z literaturoznawstwem, przekładoznawstwem, kulturą, historią i teologią — działalność nieodpłatna;

f) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych w zakresie zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji — działalność nieodpłatna;

g) organizacja imprez kulturalnych i sportowych i/lub uczestnictwo w nich w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji — działalność nieodpłatna.

2. Działalność Fundacji określona w § 8 powyżej prowadzona jest w sferze zadań pożytku publicznego, tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§ 9
Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”.

2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§11

1. Dochodami Fundacji są m.in.

a) darowizny, spadki i zapisy,
b) subwencje od osób prawnych,
c) dochody z kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§14

Organami Fundacji są:

1. Fundator
2. Zarząd Fundacji

§15

1. Do kompetencji Fundatora należy:

a) ustalanie głównych kierunków działalności Fundacji i kontrola ich realizacji,
b) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych jej jednostek organizacyjnych,
c) ocena bieżącej działalności Fundacji,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.

2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

3. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku nadal sprawuje kompetencje Fundatora.

§16

1. Zarząd Fundacji składa się z 1do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym Prezesa. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

5. Oświadczenia składanie Fundacji może przyjmować Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

§17

Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora, w tym:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
c) przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subwencje,
d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
e) sporządza projekty programów działania Fundacji,
f) ustala wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) tworzy i likwiduje oddziały, zakłady i inne placówki Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§18

1. Dopuszczalna jest zmiana Statutu Fundacji, w tym rozszerzenie celów Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiającej realizację celów Fundacji oraz w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Statut sporządzono i podpisano w czterech jednobrzmiących kopiach
4. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. 2016.40 z późn. zm.) oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności fundacji.